Babynote

REGULAMIN APLIKACJI [BABYNOTE / BABYNOTEAPP.COM]


Skrót:

Babynote opisuje rozwój płodu tydzień po tygodniu, dostarczając Ci regularnie nowych informacji. Dzięki temu, możesz na bieżąco śledzić co dzieje się z maluszkiem w Twoim brzuchu. Wystarczy, że wprowadzisz datę ostatniej miesiączki, a aplikacja będzie co tydzien uaktualniać informacje na osi czasu. Aby korzystać z aplikacji NIE musisz się rejestrować. Rejestracja pozwala jedynie na korzystanie z forum dyskusyjnego, oraz dokładniejsze wypełnienie swojego profilu w aplikacji. Wszystkie pozostałe funkcje niezbędne do prawidłowego działania Babynote są dostępne bez rejestracji/logowania.

Uwaga!
Babynote nie jest aplikacją medyczną i na podstawie informacji w niej zawartych nie ma możliwości rozstrzygnięcia o prawidłowym bądź nieprawidłowym rozwoju płodu. Aplikacja podaje jedynie uśrednione informacje - które nie muszą być zbieżne z tym, co się faktycznie dzieje. Nie zastąpi regularnych wizyt u prowadzącego ciąże ginekologa.

Babynote nie przechowuje Twoich zdjęć oraz video na serwerze. Jedyne zapisywane informacje to anonimowe dane oraz adresy email. Zastrzegamy sobie prawo przesłania do 4 razy w ciągu typowej ciąży, materiałów promocyjnych w postaci newslettera na Twój adres email. Zapewniamy, że maile te nie będą częste, a pozwolą nam na uzupełnianie i rozwijanie aplikacji. Dziękujemy!


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Aplikacja Babynote dostępna pod adresem internetowym babynoteapp.com (oraz w App Store ) prowadzona jest przez firmę HYPE4 - Michał Malewicz, 03-903 Warszawa, ul. Finlandzka 12/15. NIP: 1181561581, REGON: 146565430,
2. Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
3. Prawa i obowiązki Użytkowników określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Korzystanie z Aplikacji w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.
5. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
6. Dane do kontaktu dla Konsumentów:
a. E-mail: [email protected]

I. DEFINICJE
1. Aplikacja – program na urządzenia mobilne z systemem iOS - dostępny w App Store
2. Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący serwis, którym jest HYPE4 - Michał Malewicz, 03-903 Warszawa, ul. Finlandzka 12/15. NIP: 1181561581, REGON: 146565430 3. Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część,
4. Użytkownik – każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta z Aplikacji,
5. Formularz rejestracji – dostępny w aplikacji formularz on-line, umożliwiający utworzenie Konta, w którym należy podać wszystkie wymagane dane Użytkownika, w tym login i hasło,
6. Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa, charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej,
7. Konto - miejsce w systemie teleinformatycznym , dostępne dla użytkownika po zalogowaniu, w którym gromadzone są jego dane. Za pośrednictwem Konta, Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami oraz korzysta z oferty Aplikacji.
I. WYMAGANIA TECHNICZNE
1. Do korzystania z usług Aplikacji niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z aplikacji mobilnych na platformach iOS, skrzynki pocztowej email oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).
I. REJESTRACJA
1. Rejestracja Konta nie jest wymagana do korzystania z aplikacji. Jest dobrowolna.
2. Poprzez rejestrację Konta Użytkownik oświadcza, że:
a. zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w całości,
b. spełnia warunki wymagane do korzystania z Aplikacji określone w Regulaminie.
3. Użytkownik jest obowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Konta.
Użytkownik jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.
4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto. Usunięcie Konta powoduje stałe i bezpowrotne usunięcie wszelkich danych Użytkownika z systemu. Aby usunąć swoje konto wystarczy przesłać z adresu email użytego do rejestracji wiadomość o tytule REMOVE na adres [email protected], konto zostanie usunięte w ciągu 1 dnia roboczego. Warto pamiętać, że spowoduje to utratę zapisanych na serwerze danych w aplikacji babynote i jest procesem, którego nie da się cofnąć.
5. Administrator może usunąć Konto lub rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku, gdy:
a. Administrator stwierdzi, iż Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Aplikacji w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem,
b. Użytkownik nie zaakceptował zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie,
c. Użytkownik nie zalogował się ani razu na swoje Konto przez okres 12 miesięcy od ostatniego logowania lub zawieszenia Konta,
d. Użytkownik nie aktywuje lub nie zweryfikuje Konta w terminie 30 dni,
e. Użytkownik w wyznaczonym terminie liczonym od zablokowania Konta lub innych funkcjonalności bądź usług przez Administratora, nie wykonał lub nie zaniechał działań wskazanych przez Administratora, które były przyczyną blokady.
6. Treści lub informacje przekazywane przez Użytkownika do Aplikacji podczas rejestracji lub edycji Konta mogą być moderowane przez Administratora, jeżeli podawane w nich treści lub informacje naruszają Regulamin.

I. ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Aplikacji niedozwolone jest wykorzystywanie Aplikacji, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem jego działania, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, Kodeksem Dobrych Praktyk, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
2. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Aplikacja oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Administrator gwarantuje dostępność Aplikacji w 90% w stosunku rocznym.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Aplikacji, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników Aplikacji łamiących niniejszy Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością Aplikacji.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Aplikacji, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem aplikacji, udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
5. Administrator zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w Aplikacji na co Użytkownik, korzystając z Aplikacji wyraża zgodę.

I. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Aplikacji w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w serwisie przysługują wyłącznie Administratorowi lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Administratorowi do użytkowania. Korzystanie z Aplikacji na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
2. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Aplikacji o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania z Aplikacji w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.

I. ZMIANY REGULAMINU
1. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Aplikacji lub oświadczenie o korzystaniu z Aplikacji na zasadach dotychczasowych.
2. Administrator publikuje zmiany Regulaminu na stronach Aplikacji. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na działania podjęte przed wejściem w życie takich zmian.
4. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez serwis promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. Regulaminu.

I. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Aplikacji i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony www Aplikacji (babynoteapp.com).
2. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.
4. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Aplikacji oraz świadczenia usług w ramach Aplikacji będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.
5. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres [email protected]POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI BABYNOTE

Szanując Twoje prawo do prywatności Babynote (dalej „Aplikacja”) dochowuje najwyższej staranności w celu należytej ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób oraz w jakim celu korzystamy z informacji, jak je gromadzimy i przechowujemy.
Korzystając z Aplikacji Babynote, wyrażasz zgodę na zasady i warunki opisane w niniejszej polityce prywatności.
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych ?
HYPE4 - Michał Malewicz, 03-903 Warszawa, ul. Finlandzka 12/15. NIP: 1181561581, REGON: 146565430
Jakie dane gromadzimy?
Do korzystania z Aplikacji rejestracja NIE jest wymagana. Podczas procesu rejestracji konta użytkownika gromadzimy następujące dane osobowe użytkowników:
1. nazwisko i imię (opcjonalnie)
2. Kraj zamieszkania (bez dokładnego adresu)
3. Bieżący tydzień ciąży oraz przewidywaną datę porodu,
4. Twój adres e-mail
5. Twoją datę urodzenia
6. Przewidywane imię oraz płeć dziecka
Podanie powyższych danych jest dobrowolne. Jedynie adres email oraz kraj zamieszkania są wymagane do zakończenia rejestracji.
Podczas wypełnienia formularza kontaktowego gromadzimy jedynie podstawowe informacje kontaktowe jak:
1. adres e-mail
2. kraj zamieszkania
Podczas zapisywania do newslettera lub forum dyskusyjnego gromadzimy jedynie Twój adres email. Wypełniając formularz rejestracji, dokonując logowania możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych. Korzystanie z aplikacji nie wymaga rejestracji. Zakończona rejestracja oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
Jak wykorzystujemy zgromadzone dane?
Gromadzone przez nas informacje wykorzystujemy wyłącznie do celów, na które wyraziłeś zgodę, w tym, aby móc skontaktować się z Tobą drogą e-mailową, ustalania Twoich preferencji dotyczących produktów oraz wysyłania do Ciebie materiałów promocyjnych i marketingowych. Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych? Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji tego uprawnienia, prosimy o kontakt mailowy [email protected]
Bezpieczeństwo i poufność
Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi obowiązującego prawa.
Pamiętaj, aby nie udostępniać publiczne jakichkolwiek danych osobowych za pośrednictwem Aplikacji. Publiczne udostępnienie takich danych następuje na Twoją wyłączną odpowiedzialność. Ujawnienie danych uprawnionym podmiotom
Wybrane informacje o Tobie mogą być ujawnione właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną w zakresie, trybie i na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Poza przypadkami wskazanymi powyżej, informacje o Tobie nie zostaną nigdy ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez Twojej wyraźnej zgody.
Zmiany w polityce prywatności
Oferta, technologie, standardy, wymogi prawne i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie ulegają nieustającym zmianom. Z tego względu Aplikacja może wprowadzać w przyszłości modyfikacje w niniejszej Polityce Prywatności, o czym zostaniesz poinformowany. Korzystanie z Aplikacji po wejściu w życie zmian oznacza ich akceptację. Nasze dane kontaktowe
1. HYPE4 - Michał Malewicz, 03-903 Warszawa, ul. Finlandzka 12/15. NIP: 1181561581, REGON: 146565430
2. +48 781 405 748
3. [email protected]